Mediacje / negocjacje

Mediacje
Negocjacje

Mediacje to alternatywny, pozasądowy sposób rozwiązywania sporów. Zostały ukształtowane tak, by szybciej ale jednakowo skutecznie zakończyć polubownie spór. Tempo postępowania mediacyjnego, mniejszy stopień jego sformalizowania oraz niższe koszty związane z jego przeprowadzeniem, to tylko niektóre korzyści, które sprawiają, że mediacje stają się coraz częściej wybieraną drogą do rozwiązania sporu. Mediacje mają charakter:
– dobrowolny
– poufny
– bezstronny
– neutralny
Prowadzone są przez mediatora zaakceptowanego przez obie strony sporu, który tak kieruje spotkaniem mediacyjnym, aby strony doszły do porozumienia i w sposób polubowny rozwiązały i zakończyły spór. Mediator nie może sugerować lub narzucać jakichkolwiek rozwiązań, a jedynie dzięki swoim umiejętnościom i doświadczeniu ma tak kierować mediacją, aby strony same określiły istotę problemu i w toku postępowania mediacyjnego wyjaśniły wszelkie związane z tym kwestie oraz osiągnęły porozumienie i zaakceptowały warunki ugody, pozwalającej na zakończenie sporu.
Kolejnym istotnym aspektem postępowania mediacyjnego jest jego niski koszt. Ośrodki mediacyjne same ustalają wysokość opłat za prowadzenie mediacji. W praktyce są one relatywnie niższe od kosztów postępowania sądowego.

Ustawa o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów, która weszła w życie
w dn. 1 stycznia 2016 r., przewiduje dla stron szereg korzyści, skłaniających do skorzystania
z postępowania mediacyjnego, poprzez m.in. znaczną redukcję kosztów sądowych
jak zaliczenie kosztów mediacji do kosztów sądowych lub zwolnienie od opłaty sądowej
wniosku o zatwierdzenie ugody pozasądowej. Ponadto, Sąd orzekając o wysokości przyznanych
stronie kosztów procesu będzie brał także pod uwagę czy strona, jeszcze przed wszczęciem postępowania,
podjęła działania, które zmierzały do polubownego zakończenia sporu, nawet jeśli się nie powiodły.

A zatem, nawet w przypadku gdy sprawa zostanie skierowania do postępowania mediacyjnego i strona przeciwna go nie podejmie, bądź w razie zakończenia mediacji bez podpisania ugody, to na rzecz strony która podjęła próbę rozwiązania sporu w toku mediacji, mogą zostać zasądzone niższe koszty sądowe.
Jeżeli mediacje zostaną zakończone podpisaniem ugody przed rozpoczęciem rozprawy przed sądem I instancji, Sąd z urzędu zwróci stronie całą, uiszczoną przy wnoszeniu pozwu, opłatę. Jeżeli do porozumienia dojdzie w trakcie postępowania, sąd zwróci stronie trzy czwarte opłaty, a jeżeli postępowanie zakończyło się ugodą sądową – połowę kwoty.
Warto również wskazać, iż mediacje dają szansę na znacznie szybsze zażegnanie sporu niż w toku postępowania sądowego, gdyż to wyłącznie strony konfliktu mają wpływ na to, jak szybko osiągną porozumienie. Sprzyja temu również elastyczność w ustalaniu terminów spotkań.
Mediacje w sprawach własności intelektualnej
Sprawne rozwiązywanie wszelkich sporów dotyczących ochrony praw własności intelektualnej jest szczególnie istotne w dzisiejszych czasach, kiedy prawa te stanowią niezwykle ważny, służący budowaniu pozytywnego wizerunku firmy na rynku, element strategii działania przedsiębiorstwa, a także stanowią składnik majątku przedsiębiorstwa o często niemałej wartości. Jako mediatorzy ale także jako rzecznicy patentowi, zajmujący się profesjonalnym doradztwem w zakresie ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej w przedsiębiorstwie, zauważamy, że od kilku lat ilość sporów powstałych na tle naruszeń tych praw wciąż rośnie, generując nie tylko koszty, ale także pochłaniając czas. Co więcej, czas niezbędny na rozstrzygnięcie sporu przez Sąd jest czasem niepewności, czy poniesione koszty związane z promowaniem danego produktu lub rozwiązania nie będą kosztami poniesionymi na próżno, bez pożądanego efektu. Wyrok wydawany przez Sąd nigdy nie jest w całości korzystny dla obu stron. Rozwiązaniem jest mediacja, która może odegrać kluczową rolę i doprowadzić do wypracowania w jej toku porozumienia pozwalającego na rozwiązanie konfliktu między stronami. Mediacja w sprawach własności intelektualnej obejmuje szerokie spektrum zagadnień; może dotyczyć naruszeń znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, oznaczeń geograficznych, nazw odmian roślin, domen internetowych, a także praw autorskich.

Postępowania sporne przed Urzędem Patentowym RP oraz Urzędem, który dokonuje rejestracji znaków i wzorów unijnych (EUIPO) cechują się wyznaczeniem odpowiedniego okresu negocjacyjnego pomiędzy stronami. Okresy te przewiduje ustawa, a zatem są obligatoryjne, niemniej jednak strona może zrezygnować z negocjowania ugody i niejako „przeczekać” ten okres. Skłaniamy jednak naszych Klientów do podejmowania negocjacji z drugą stroną, gdyż postępowanie, które kończy się ugodą jest szybsze i mniej kosztowne.

Ponadto udział negocjatora w procesie sporządzania umowy pomiędzy stronami jest coraz częściej wybieraną formą jej konstruowania tak, aby zapewnić podmiotowi jak najkorzystniejsze warunki umowne.