uzyskanie patentu prawo ochronne mechanika biotechnologia elektronika chemia

Innowacje

Patenty i wzory użytkowe
Kiedy ochrona nie zostanie udzielona
Wzór użytkowy zwany „małym wynalazkiem”

„Odkrycie naukowe polega na tym, że widząc to, co wszyscy inni, dostrzega się to, czego nikt nie zauważył.”
Albert Szent-Györgyi von Nagyrapolt

Prawo patentowe jest nieodzownym elementem postępu technologicznego bowiem w każdej dziedzinie nauki stosowane są nowe i innowacyjne rozwiązania. Co prawda przyjęło się twierdzenie, że patentowanie każdego nowego rozwiązania technologicznego opóźnia rozwój branży, niemniej jednak, nie sposób wyobrazić sobie poświęcenia wielu lat badań naukowych z jednoczesną alokacją gigantycznych wydatków finansowych, bez zapewnienie sobie wyłączności do stosowania danego patentu.
Dlatego też zespół współpracujących z nami rzeczników patentowym z zakresu mechaniki, biotechnologii, elektroniki i chemii wie jak przeprowadzić etap wstępny jeszcze przed zgłoszeniem, aby zapewnić optymalizację ochrony danego wynalazku i wzoru użytkowego.

OFERUJEMY:
Kompleksowe usługi w zakresie uzyskania patentu na wynalazek i prawa ochronnego na wzór użytkowy, w tym badanie staniu techniki, rejestracji oraz utrzymania ochrony praw wyłącznych.

NA JAKIM TERYTORIUM OFERUJEMY USŁUGI
Po określeniu strategii optymalnej ochrony, w imieniu Klienta dokonujemy zgłoszenia danego wynalazku w celu uzyskania patentu:
– w trybie krajowym przed UPRP
– w trybie procedury regionalnej (europejskiej) przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPO)
– w procedurze PCT. Procedura ta jest realizowana w oparciu o zasady wynikające z Układu o współpracy patentowej (PCT).

PATENTÓW I PRAW OCHRONNYCH NIE UDZIELA SIĘ NA:
– wynalazki (wzory użytkowe), których wykorzystanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami; nie uważa się za sprzeczne z porządkiem publicznym korzystanie z wynalazku tylko dlatego, że jest zabronione przez prawo
– odmiany roślin lub rasy zwierząt oraz czysto biologiczne sposoby hodowli roślin lub zwierząt; nie dotyczy to mikrobiologicznych sposobów hodowli ani wytworów uzyskiwanych takimi sposobami
– sposoby leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz sposoby diagnostyki stosowane na ludziach lub zwierzętach; nie dotyczy to produktów, a w szczególności substancji lub mieszanin stosowanych w diagnostyce lub leczeniu

ZA WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE NIE UWAŻA SIĘ W SZCZEGÓLNOŚCI:
– odkryć, teorii naukowych ani metod matematycznych
– wytworów o charakterze jedynie estetycznym
– planów, zasad ani metod dotyczących działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier
– wytworów, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki
– programów do maszyn cyfrowych
– przedstawienia informacji

CECHY WYNALAZKU
Wynalazek musi spełniać trzy cechy łącznie, aby mógł być zostać uznany za wynalazek, a w rezultacie otrzymać patent. Jest to:
– nowość (światowa)
– poziom wynalazczy (tzn. być nieoczywistym dla znawcy),
– możliwość przemysłowego stosowania

WYNALAZKIEM MOŻE BYĆ ZATEM:
– wytwór (urządzenie, przyrząd, układ, związek chemiczny)
– sposób
– zastosowanie

CECHY WZORU UŻYTKOWEGO
Wzór użytkowy musi spełniać tylko dwie cechy łącznie. Jest to:
– nowość
– użyteczność rozwiązania o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci.

CHARAKTER TECHNICZNY
Podobieństwo wzoru użytkowego do wynalazku polega m.in. na tym, że zarówno wzór, jak i wynalazek jest rozwiązaniem danego problemu technicznego.
Dlatego też w przypadku gdy w toku badania wynalazku ekspert Urzędu Patentowego stwierdzi, że rozwiązanie nie ma poziomu wynalazczego, a wynalazek spełnia omówioną wyżej definicję wzoru użytkowego ( ma ściśle określony kształt lub inne cechy dotyczące budowy), możliwa jest Konwersja na wzór użytkowy tj. złożenie wniosku o udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy, zastępujący wcześniejszy wniosek o udzielenie patentu na wynalazek. Od wzoru użytkowego nie wymaga się, żeby miał poziom wynalazczy, dlatego taka konwersja jest możliwa. Konwersja nie jest możliwa w przypadku gdy zostanie stwierdzony brak nowości.