Mediacje w sprawach gospodarczych

Mediacje jako alternatywny sposób rozwiązywania sporów dopiero powoli zaczynają funkcjonować w polskim porządku prawnym (mimo, iż regulacje prawne wprowadzone zostały lata temu), jednakże świadomość polskich przedsiębiorców o sile i pozytywnych stronach mediacji jest wciąż znikoma.

Spory sądowe toczą się latami, a po wielu latach strony walczą głównie o zasadę i ideę, zapominając jaki był pierwotny zarzut. Dlatego też mediacje w zakresie prawa gospodarczego są niebywale istotne, gdyż w sposób stosunkowo prosty i szybki pozwalają zakończyć niekiedy wieloletnie spory pomiędzy przedsiębiorcami.

Warto też zastanowić się nad takim sposobem zakończenia sporu jeszcze przed wszczęciem procesu sądowego, tym bardziej, że orzekający w sprawie Sąd i tak z urzędu rozważy czy sprawa ma potencjał mediacyjny. Czy zatem warto latami spierać się z drugim przedsiębiorcom czy jednak zintensyfikować swoją pracę, wydatki i siły na rozwój własnej firmy musi odpowiedzieć sobie każdorazowo dany podmiot bo sprawa sprawie nie równa. W takich sprawach jednak jak pozwy o zapłatę, naruszenia wcześniejszych praw, rękojmię, wady nabytej ruchomości czy nieruchomości sprawy pracownicze, warto spróbować skierować sprawę do mediacji, gdyż sprawy te mają duży potencjał mediacyjny i przeważnie kończą się zwarciem ugody, co z kolei przekłada się na to, iż sprawa kończy się po ok. 3-5 miesięcy a nie po 3-5 lat.

mediacje-w-sprawach-gospodarczych

Przykładem rodzaju spraw, które kierowane są do mediacji są sprawy w zakresu prawa własności intelektualnej. Tym razem skupię się na sprawach prawa autorskiego, a następnym razem odniosę się do prawa własności przemysłowej. Spory z zakresu prawa autorskiego co do zasady powstają na gruncie rozbieżności stron w zakresie oceny komu przysługuje prawo autorskie do danego utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych tj. obrazu, wiersza, ale także i projektu architektonicznego, wzoru przemysłowego, układu choreograficznego.

W takim przypadku zazwyczaj obie strony posiadają dowody, bądź przeważnie tylko przekonanie, iż dany utwór przysługuje właśnie jemu. Warto wówczas usiąść i przy pomocy profesjonalnego mediatora porozmawiać, przedstawić swoje argumenty i wysłuchać drugiej strony, i w atmosferze sprzyjającej ugodowym rozmowom, negocjować warunki ugodowe, które w sprawny sposób zakończą spór i pozwolą na korzystanie z danego utworu w sposób zarobkowy, co będzie generowało przychody stronie/stronom, a nie w pewien „sposób zamrozić” prawo do tego utworu, co skutkuje nie tylko brakiem zysku ale i ponoszeniem kosztów na postępowania sądowe.