Mediacje – czy nowe przepisy zachęcą przedsiębiorców do polubownego rozwiązywania sporów?

Mediacje jako alternatywny sposób rozwiązywania sporów zostały wprowadzone do polskiego prawa już wiele lat temu. Jednak dopiero nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., przewiduje szereg regulacji, które znacznie ułatwiają skierowanie sprawy do mediacji.

Jednym z ułatwień jest wprowadzenie przepisu, który, co prawda nie obligatoryjnie, ale fakultatywnie, przewiduje konieczność wskazania przez powoda już w pozwie, czy przed złożeniem sprawy do sądu podjął próbę zakończenia sporu w sposób polubowny w drodze mediacji. Podjęcie takiej próby jeszcze przed skierowaniem sprawy do sądu sprawia, że powód otrzymuje pewne „przywileje” w postępowaniu, nawet jeżeli mediacje nie zakończyły się podpisaniem ugody.

Dlatego w przypadku sporu warto w pierwszej kolejności zwrócić się do mediatora o przeprowadzenie mediacji, wybierając właściwą osobę lub z listy stałych mediatorów (ze wskazaniem specjalizacji) prowadzonych przez sądy lub ośrodków mediacyjnych, których adresy także dostępne są na stronach sądów.

mediacje-czy-nowe-przepisy-zachęcą-przedsiębiorców-do-polubownego-rozwiązywania-sporów

Ponadto nowelizacja kpc wprowadziła narzędzie pozwalające Sędziom, już w trakcie postępowania, skierować strony na rozmowę z mediatorem, na tzw. spotkanie informacyjne. Podczas takiego spotkania, odbywającego się w siedzibie Sądu i bezpłatnego dla stron, przedstawiane są zalety i korzyści płynące ze skierowania sprawy do mediacji, a powód i pozwany mogą już na takim spotkaniu zadecydować o polubownym rozwiązaniu zaistniałego sporu.

Nowelizacja przewiduje także szereg udogodnień finansowych dla decydujących się na mediacje. Przede wszystkim zwolnieniu od opłaty sądowej podlega wniosek o zatwierdzenie ugody pozasądowej zawartej przed mediatorem. Ponadto koszty mediacji prowadzonej na skutek skierowania stron do mediacji przez sąd zostały zaliczone do kosztów sądowych, co z kolei umożliwi osobom niezamożnych ubieganie się o zwolnienie od tych kosztów.

Sprawne rozwiązywanie wszelkich sporów dotyczących szczególnie sfery gospodarczej i sporów pomiędzy przedsiębiorcami jest szczególnie istotne. Wieloletnie postępowania przed sądem pochłaniają wiele energii i generują koszty, a także straty finansowe. Na koniec zaś wydawany jest wyrok, siłą rzeczy niekorzystny dla jednej ze stron. W mediacji natomiast nie ma przegranych. Obie strony mogą „wyjść na swoje”, przy pomocy mediatora regulując i kształtując stosunki pomiędzy sobą, zawierając kompromis, a przede wszystkim oszczędzając nerwy i czas.