Co się zmieni w ustawie Prawo własności przemysłowej?

11 marca 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 20 lutego 2019 r. o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej, która jest implementacją unijnych przepisów, a dokładniej dyrektywy unijnej 2015/2436.

Pierwszą i jedną z ważniejszych rzeczy jakie zmieniono zgodnie z dyrektywą jest definicja znaku towarowego, a co za tym idzie zniesienie wymogu graficznej przedstawialności. Dzięki temu możliwe będzie wprowadzenie do praktyki niestandardowych znaków towarowych takich jak dźwięk, multimedia, czy hologram. Przy czym, niezmiennie znak towarowy będzie musiał posiadać zdolność odróżniającą towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.

Jednak, zgodnie z obecnym art. 129 Prawo własności przemysłowej nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenie, które stanowi kształt towaru, który jest uwarunkowany wyłącznie jego naturą, jest niezbędny do uzyskania efektu technicznego lub zwiększa znacznie wartość towaru. Znowelizowany przepis jest uzupełniony o fragment mówiący o „innej właściwości towaru” i tym samym doprecyzowana została przesłanka kształtu.

Ponadto, obecnie do przedłużania praw ochronnych na znaki towarowe konieczne jest złożenie pisemnego wniosku i następnie wydania decyzji w tej sprawie. Po wejściu w życie ustawy o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej, do takiego przedłużania wystarczy wniesienie opłaty na kolejny okres ochronny przez uprawnionego bądź osobę do tego upoważnioną.

Co więcej, wprowadzone zostanie przyjazne przedsiębiorcom rozwiązanie, w którym to Urząd Patentowy będzie powiadamiał pół roku wcześniej właściciela znaku towarowego o zbliżającym się terminie wniesienia opłaty za kolejny dziesięcioletni okres ochronny znaku. O terminie płatności za przedłużenie ochrony na wynalazki oraz wzory użytkowe, Urząd Patentowy będzie wysyłał przypomnienia z miesięcznym wyprzedzeniem. Sam właściciel nie będzie się już musiał tym przejmować.

Dodatkowe zmiany dotyczyć będą wzoru użytkowego oraz wynalazków i patentów. Zgodnie z obecnie obowiązującym art. 94 wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Jeżeli wzór użytkowy pozwala na osiągnięcie celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów to uważa się go za rozwiązanie użyteczne.

Po nowelizacji przepisów, definicja wzoru użytkowego znajdująca się w art. 94 § 1 ustawy o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej uległa częściowej zmianie. Według nowej definicji „wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu lub budowy przedmiotu o trwałej postaci albo przedmiotu składającego się ze związanych ze sobą funkcjonalnie części o trwałej postaci”.

Jeżeli chodzi o wynalazki i patenty to art. 28-29 ustawy Prawo własności przemysłowej również nie pozostanie w takiej samej formie. Dotychczasowy zwrot „programy do maszyn cyfrowych” zostanie zastąpiony podobnym zwrotem „programy komputerowe”. Zmieni się również art. 37, który pozwoli zgłaszającemu na wprowadzanie uzupełnień i poprawek do zgłoszenia wynalazku do czasu wydania ostatecznej decyzji przez Urząd Patentowy, a nie jak do tej pory po prostu „wydania decyzji”.